PRODUKTY

Jímky

Slouží k akumulaci odpadní vody, dají se využit i k akumulaci deštove vody.
Pláště nádrží jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny – jímky k obsypání (samonosné), jímky k obetonování, jímky dvouplášťové proti spodní vodě.

Septiky

Slouží jako první stupeň čištění splaškových odpadních vod, a to jako samostatné zařízení při standardním biologickém zatížení s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění např. v pískovém nebo zemním filtru.
Je možno dodat s tříkomorovým systémem nebo dvoukomorovým systémem.

Vodoměrné šachty

Slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu. Vodoměrná šachta je osazena plastovým žebříkem nebo stupačkami, prostupy pro vodovodní potrubí (DN32 – 63mm), plastovým poklopem.

Pískové filtry

Slouží k dočisťování odpadních vod a slouží jako 2. stupeň čištění za tříkomorovým septikem nebo čistírnou odpadních vod. Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, filtračních náplní, drenáží, rozdělovací a sběrné HT trubky.

Přečerpávací jimky

Používají se především pro čerpání splaškových, ale i dešťových vod u obytných domů, rekreačních zařízení, penzionů apod. V přečerpávací stanici je umístěno kalové čerpadlo, hladinové spínače, výtlačné potrubí s uzavíracím ventilem, zpětným ventilem a proplachovacím kusem.

Lapoly

Jsou určeny zejména k separaci ropných látek. Najdou uplatnění při čištění dešťových vod z ploch, na kterých lze předpokládat úkap pohonných hmot nebo olejů a technologických vod, znečištěných neemulgovanými oleji a mazivy, obvykle ropného původu (parkoviště, dílny, sklady PHM apod.).

Čistírny
odpadních vod

Slouží k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV) je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Nadzemní a atypické
nádrže

Jsou hojně využívány a montovány do objektů jako zásobní nádrže technologických vod. Slouží pro uskladnění různých druhů kapalin, sypkých materiálů, granulátů atd.

Odlučovače tuků

Lapák tuků je celoplatová nádoba určená k odlučování tuku z odpadních vod a k zachycování odloučeného tuku. Lapače tuku a oleje jsou vhodné pro čištění odpadní vody z kuchyní, restaurací a jídelen, též z masných zařízení.